Paslaugos

 

PATVIRTINTA

Jonavos r. Kulvos Abraomo

Kulviečio mokyklos direktoriaus

2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr.V - 68

JONAVOS R. KULVOS ABRAOMO KULVIEČIO MOKYKLOS

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos – (toliau Mokykla) mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, parengtas vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1 TS - 138 Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1TS-0298 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. 1TS-138“, „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ bei vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1 TS - 0070 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vadovaujantis Lietuvos higienos norma NH 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais“.

2. Mokykloje organizuojamas nemokamas mokinių maitinimas;

2.1. vaikų maitinimo paslaugos, už kurias Savivaldybės tarybos nustatytą atlyginimą sumoka tėvai (kiti teisėti atstovai);

2.2. tausojantis maitinimas organizuojamas pagal patvirtintus valgiaraščius;

2.3. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėje maitinimas organizuojamas mokinių atostogų, nustatytų Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintuose bendruosiuose ugdymo planuose, metu bei birželio, liepos mėnesiais.

II. NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS SKYRIMAS

3. Sprendimai dėl nemokamo maitinimo skyrimo gaunami iš rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau - Socialinės paramos skyrių seniūnijų priklausomai nuo pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos, o jei gyvenamoji vieta nedeklaruota - pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą).

4. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos, gavus sprendimą mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos.

5. Gavus raštą, kad buvo nustatyta per laikotarpį, kurį mokiniui teikiamas nemokamas maitinimas, pasikeitus aplinkybėms, mokinys nebetenka teisės į šią paramą arba pareiškėjas yra pateikęs neteisingus duomenis apie gaunamas pajamas, šeimos narius ar kitus duomenis, reikalingus socialinei paramai mokiniui skirti, buvo priimtas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo, socialinė parama mokiniui neteikiama nuo kitos dienos po sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo mokykloje gavimo.

6. Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas mokykloje:

6.1. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokiniams maistas gaminamas mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, adresu Kauno g. 7, Kulvos k., Jonavos r.

6.2. pradinio, pagrindinio ugdymo mokiniams maistas gaminamas mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, adresu Kauno g. 7, Kulvos k., Jonavos r.

6.3. mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

6.4. mokiniui turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą neatvykus į mokyklą dėl ligos, mokinio tėvų (globėjų) prašymu ir mokyklos direktoriaus sprendimu atiduodami pietūs (pusryčiai) į namus.

6.5. pakeitus mokyklą, mokiniui nemokamas maitinimas mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi dienos. Mokykla, iš ankstesnės mokyklos gauna pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.

6.6. mokiniui, gaunančiam nemokamą maitinimą, bet išvykus mokytis kitur, ankstesnė mokykla, informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė mokyklą.

III. NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIMS RŪŠYS

7. Mokinių nemokamas maitinimas:

7.1. nemokami pietūs;

7.2. nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokykloje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose;

7.3. nemokami produktai, finansuojami pagal paramą „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ programą ir pan.;

7.4. nemokami pusryčiai.

8. Sprendimą, kokią maitinimo rūšį skirti, priima savivaldybės administracija, vadovaudamasi kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarka.

IV. IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

9. Mokykloje maistas gaminamas, atsižvelgiant į fiziologinius vaikų poreikius, amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles.

10. Vaikų maitinimui nevartojami subproduktai, sultinių koncentratai, saldainiai, konditerijos gaminiai su kremu ir šokoladu, gėrimai su maisto priedais (dažikliais, koncentratais, saldikliais), gazuoti gėrimai, bulvių traškučiai, žuvies konservai, nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai, žlėgtainiai, šaltiena, genetiškai modifikuotas maistas ar genetiškai modifikuotų sudedamųjų dalių turinys maisto produktai, daug riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukraus ar druskos turintys produktai.

11. Vaikai maitinami ne rečiau kaip kas 3,5 - 4 val.

12. Mokykloje vaikai maitinami tris kartus per dieną: pusryčiai - nuo 8.55 val. iki 9.10 val.,

pietūs - nuo 12.10 val. iki 12.30 val., pavakariai - nuo 15.10 val. iki 15.30 val.

13. Pusryčių ir vakarienės metu vaikams papildomai duodami jogurtai, sūreliai ir vaisiai.

14. Vykdoma ES programa ,,Pienas vaikams‘‘.

15. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai), pateikdami prašymą mokyklos vadovui, turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4.00 val. iki 10.50 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 3 maitinimai) per dieną. Mokykloje pietūs yra privalomi. Apie planuojamus kito mėnesio maitinimų skaičiaus pakeitimus, tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos. Vaikams, nevalgantiems pusryčių ar pavakarių, neleidžiama atsinešti iš namų užkandžių ir gėrimų.

V. PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

16. Mokykloje maistas gaminamas, atsižvelgiant į fiziologinius vaikų poreikius, amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles.

17. Vaikų maitinimui nevartojami subproduktai, sultinių koncentratai, saldainiai, konditerijos gaminiai su kremu ir šokoladu, gėrimai su maisto priedais (dažikliais, koncentratais, saldikliais), gazuoti gėrimai, bulvių traškučiai, žuvies konservai, nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai, žlėgtainiai, šaltiena, genetiškai modifikuotas maistas ar genetiškai modifikuotų sudedamųjų dalių turinys maisto produktai, daug riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukraus ar druskos turintys produktai.

18. Mokinių maitinimo laikas:

18.1. pietūs:

10.10 val. valgo 1 – 4 klasių mokiniai;

11.15 val. valgo 5 – 10 klasių mokiniai;

18.2. pusryčiai:

12.25 val. 1 – 4 klasių mokiniai.

VI. PAREIGOS IR TEISĖS ORGANIZUOJANT MOKINIŲ NEMOKAMĄ MAITINIMĄ

19. Mokyklos direktorius:

19.1. atsako už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų mokinių nemokamam maitinimui ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų, tikslinį panaudojimą;

19.2. vadovaujantis šiuo tvarkos aprašu organizuoja mokinių nemokamą maitinimą ir patvirtina mokykloje mokinių nemokamo maitinimo tvarką;

19.3. skiria atsakingą darbuotoją už nemokamo maitinimo mokykloje organizavimą.

20. Mokyklos socialinis pedagogas:

20.1. atsako už teisingą ir savalaikį duomenų apie suteiktą nemokamą maitinimą mokiniams registravimą Socialinės paramos informacinėje sistemoje (toliau –SPIS);

20.2. kas mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos pateikia Socialinės paramos skyriui mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą, patvirtintą mokyklos vadovo;

20.3. informuoja raštu mokinio deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją (jei gyvenamoji vieta nedeklaruota, savivaldybės, kurioje gyvena administraciją) ir pateikia turimą informaciją socialinei paramai gauti, jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipė dėl socialinės paramos mokiniams;

20.4. atstovauja mokinio tėvams pasiimant mokinio reikmenis, kai socialinės paramos prašo mokykla ar mokinių patyrusių socialinę riziką tėvai nepasiima mokymosi priemonių;

20.5. kiekvieną mėnesį perduoda nemokamo maitinimo mokykloje apskaitos duomenis Jonavos rajono savivaldybės centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistei, kuri pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriui pateikia ketvirtinę mokinių nemokamo maitinimo ataskaitą;

20.6. kartą per savaitę pildo valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą;

20.7. įtraukia nemokamą maitinimą gaunančius mokinius į mokinių maitinimo apskaitos sistemą „Eurofondas“ ir gauna ataskaitas apie mokinių nemokamą maitinimą mokykloje.

21. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai:

21.1. ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės dienyne kiekvieną dieną veda vaikų lankomumo apskaitą, kurioje nurodo bendrą lankančių vaikų skaičių  ir pasirenkamų vaikų maitinimų skaičių;

21.2. kasdien pildo vaikų lankomumo dienyną.

VII. ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGAS APSKAIČIAVIMAS

22. Išlaidas už maitinimo paslaugas sumoka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 1TS - 0298 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą, nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą“.

23. Atlyginimas už maitinimo paslaugas yra mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną. Atlyginimo dydis už produktus kinta, priklausomai nuo tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus. Atlyginimas už patiekalų gamybą mokamas nepriklausomai nuo pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Socialinei paramai skiriamos valstybės biudžeto tikslinės lėšos, kurios naudojamos tik maisto produktams įsigyti (įskaitant prekių pridėtinės vertės mokestį). Nemokamam maitinimui administruoti (darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, išlaidoms už komunalines ir kitas paslaugas) naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos.

_________________________________________________________

VALGIARAŠČIAI:

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445