Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka, prašymų pateikimas

Prašymai mokytis priimami  nuolat darbo dienomis:

1) direktorės kabinete nuo 8.00 val. iki 16.00 val.,

2) raštinėje nuo 13 val. iki 17 val.

Telefonai pasiteirauti: direktorės (8 349) 49 416,  raštinės (8 349) 49 445.

 

Priėmimo į mokyklą tvarka

1. Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta tvarka.

2. Į pirmąją klasę vaikas priimamas, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai. Tėvai (globėjai, rūpintojai) direktoriui pateikia prašymą raštu ir sveikatos būklės pažymėjimą.

3. Pradinis ugdymas anksčiau nei tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai, gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs.

4. Priimant vaikus jaunesnius nei 7  metų, būtina Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija apie būsimo mokinio pasirengimą mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

5. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami mokiniai, pateikę direktoriui prašymą raštu ir pradinio išsilavinimo pažymėjimą  arba laisvos formos pažymą apie valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios pradinio ugdymo programos baigimą.

6. Mokiniai, nebaigę pradinio, pagrindinio ugdymo programos, į prašyme nurodytą klasę tęsti mokslą priimami pateikus direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymėjimą  iki mokslo metų pradžios arba laisvos formos pažymą apie jų mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje prasidėjus mokslo metams.

7. Mokiniai, pageidaujantys mokytis eksternu, mokyklos direktorei  pateikia prašymą, išsilavinimo dokumentą. Jų dokumentai įforminami ir mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta Savarankiško mokymosi tvarka.

8. Atvykę (grįžę) iš užsienio mokiniai, neturintys mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų mokytis pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programą priimami bendra tvarka arba įvertinus jų mokymosi pasiekimų lygį. Apie mokinį, neturintį mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, direktorius informuoja mokyklos steigėją ir rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrių.

9. Mokinių  priėmimas mokytis pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programas įforminamas mokymo  sutartimi vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Mokymosi sutartis sudaroma iki pirmos mokinio mokymosi dienos, švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos.

10.  Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro vienas iš  tėvų (globėjų), veikdamas išimtinai vaiko interesais.

11. 14-16 metų mokinys mokymo sutartį sudaro turėdamas raštišką tėvų (rūpintojų) sutikimą.

12.  Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą šioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia tik prašymą. Priimant mokinį, kuris baigė pradinio ugdymo programą kitoje mokykloje,  mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, sudaroma mokymo sutartis visam pagrindinio ugdymo programos laikotarpiui.

13. Vieno iš tėvų (globėjų) prašymu vaikas gali būti priimamas į antrąją klasę, jeigu direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias nustatoma, kad yra įsisavinęs pradinio ugdymo programos dalį, skirtą pirmajai klasei.

14. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-237 (nuo 2007 m. vasario 28 d.) (Žin., 2007, Nr. 25-945) redakcija Tėvams pageidavus adaptuotos pradinio (pagrindinio) ugdymo programos specialiųjų poreikių mokinys gali būti priimamas mokytis pagal specialiąją pradinio (pagrindinio) ugdymo programą, o specialiosios pradinio (pagrindinio) ugdymo programos mokinys - pagal adaptuotą pradinio (pagrindinio) ugdymo programą.

Prašymo pavyzdys (tėvų)

________________________________________
Vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis)

______________________________________________________________
Adresas, telefonas

 

Kulvos Abraomo Kulviečio

mokyklos

direktorei Renatai Špokienei

PRAŠYMAS  DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ

_____________
(data)
KulvaPrašau priimti mano sūnų/dukrą (pabraukti) _________________________________,

gimusį (ą)_______________ , į Kulvos Abraomo Kulviečio  mokyklos _______ klasę,

mokytis pagal bendrojo ugdymo programą nuo 20____ m. _____________ d. 
(nurodyti mokymosi programą: bendrojo ugdymo, modifikuotą ar  adaptuotą)

Tėvų pageidavimai (dėl būrelių, pasirenkamųjų pamokų lankymo ir kt.) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pridedama (pažymėti)
o    Gimimo liudijimo kopija;
o    Paso kopija;
o    Dvi dokumentinės nuotraukos;
o    Ankščiau įgyto išsilavinimo kopijos;
o    Nustatytos formos mokinio sveikatos pažyma.

Pageidauju, kad vaikas mokytųsi (pažymėti)
o    Etikos
o    Tikybos
o    I užienio kalbos ______________ (įrašyti)
o    II užsienio kalbos _________________ (įrašyti)

 

___________                                                                ___________________________

(parašas)                                                                                (vardas, pavardė)

 

 

 

Prašymo pavyzdys (mokinių nuo 14 m., turinčių tėvų įgaliojimą)

_______________________________________
Vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis)

______________________________________________________________
Adresas, telefonas

 

Kulvos Abraomo Kulviečio

mokyklos

Direktorei Renatai Špokienei

PRAŠYMAS  DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ

_____________
(data)
KulvaPrašau priimti mane į Kulvos Abraomo Kulviečio  mokyklos _______

klasę, mokytis pagal bendrojo ugdymo programą nuo 20____ m. _____________ d. 
(nurodyti mokymosi programą: bendrojo ugdymo, modifikuotą ar  adaptuotą)

Pageidavimai (dėl būrelių, pasirenkamųjų pamokų lankymo ir kt.) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pridedama (pažymėti)

o    Tėvų sutikimas;
o    Gimimo liudijimo kopija;
o    Paso kopija;
o    Dvi dokumentinės nuotraukos;
o    Ankščiau įgyto išsilavinimo kopijos;
o    Nustatytos formos mokinio sveikatos pažyma.

Pageidauju mokytis (pažymėti)
o    Etikos
o    Tikybos
o    I užienio kalbos ______________ (įrašyti)
o    II užsienio kalbos _________________ (įrašyti)___________                                                             ___________________________

(parašas)                                                                        (vardas, pavardė)

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445