Nuostatai

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugpjūčio13 d.

sprendimu Nr.1TS-113

 

 

JONAVOS R. KULVOS ABRAOMO KULVIEČIO MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymosi proceso organizavimo būdus ir mokymo formas, vykdomas švietimo programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Mokyklos turtą, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla,trumpasis mokyklos pavadinimas – Kulvos A. Kulviečio mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre 2015 m. rugpjūčio 17 d., kodas 304082453.

3. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4. Mokyklos priklausomybė  - savivaldybės mokykla.

5. Mokyklos savininkas – Jonavos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

6. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Jonavos rajono savivaldybės taryba. Jonavos rajono savivaldybės tarybos kompetencijos:

6.1. Mokyklos nuostatų tvirtinimas;

6.2. tvirtinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

6.3. sprendimo priėmimas dėl Mokyklos buveinės pakeitimo;

6.4. sprendimo priėmimas dėl Mokyklos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

6.5. sprendimo priėmimas dėl Mokyklos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

6.6. likvidatoriaus skyrimas ir atleidimas arba likvidacinės komisijos sudarymas ir jos įgaliojimų nutraukimas;

6.7. kitų Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose, teisės aktuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimas.

7. Mokyklos buveinė – Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., LT-55350 Jonavos r.

8. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

9. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

10. Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

11. Kitos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis - darželis, neformaliojo vaikų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras, neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras.

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymo proceso organizavimo būdai ir mokymosi formos:

13.1. grupinio mokymosi forma, įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;

13.2. pavienio mokymosi forma, įgyvendinama savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.

14. Mokykloje vykdomos švietimo programos:

14.1. ikimokyklinio ugdymo programa;

14.2. priešmokyklinio ugdymo programa;

14.3. pradinio ugdymo programa;

14.4. pagrindinio ugdymo programa;

14.5. pradinio ugdymo individualizuota programa;

14.6. pagrindinio ugdymo individualizuota programa;

14.7. neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programos;

14.8. kitos programos, kurias vykdyti įpareigoja švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai.

15. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

15.1. pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

15.2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

15.3. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

15.4. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

15.5. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

15.6. kiti teisės aktais nustatyti pažymėjimai.

16. Mokykla turi skyrių:

16.1. Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos Batėgalos skyrius:

16.2. įsteigimo data – 2020 m. rugsėjo 1 d.;

16.3. buveinė – Rodžių g. 12, Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos r., LT-55343;

16.4. mokymo kalba – lietuvių;

16.5. mokymo proceso organizavimo būdai ir mokymosi formos:

16.5.1. grupinio mokymosi forma, įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;

16.5.2. pavienio mokymosi forma, įgyvendinama savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.

16.6. Batėgalos skyriuje vykdomos programos:

16.6.1. ikimokyklinio ugdymo programa;

16.6.2. priešmokyklinio ugdymo programa;

16.6.3. neformaliojo vaikų švietimo programa;

16.6.4. neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa.

17. Batėgalos skyriaus uždaviniai:

17.1. užtikrinti ankstyvojo, ikimokyklinio ugdymo prieinamumą bei tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;

17.2. sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus asmenims tenkinti savo poreikius įvairioje meninėje, kultūrinėje ir sportinėje veikloje;

17.3. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) ir kultūrinės, sportinės veiklos aplinką, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams.

18. Batėgalos skyriaus funkcijos:

18.1. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas, atsižvelgdamas į vietos bendruomenės poreikius ir interesus;

18.2. atlieka ugdytinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, organizuoja ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

18.3. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

18.4. teikia kultūros paslaugas (etninės kultūros ir profesionalaus meno sklaidos, mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklos organizavimo, pramoginių, edukacinių ir kitų renginių organizavimo);

18.5. organizuoja vietos bendruomenės sportinę, sveikatingumo skatinimo veiklą;

18.6. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

19. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, turintis antspaudą su valstybės herbu ir Mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, moksloir sporto ministro įsakymais, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

20. Mokykla yra paramos gavėja.

 

 

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS,  MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

21. Mokyklos veiklos sritys – švietimas, kultūra, sportas.

22.  Mokyklos švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominių veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo”:

22.1. švietimas, klasė 85;

22.1.1.  pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, klasė 85.31.10;

22.1.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

22.1. 2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, klasė 85.10.10;

22.1. 2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, klasė 85.10.20;

22.1. 2.3. pradinis ugdymas, klasė 85.20;

22.1. 2.4. vaikų poilsio stovyklų veikla, klasė 55.20.20;

22.1.2.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, klasė 85.51;

22.1.2.6. kultūrinis švietimas, klasė 85.52;

22.1.2.7. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, klasė 85.59.

22.1.2.8. švietimui būdingų paslaugų veikla, klasė 85.60;

22.1.2.9. kita pramogų veikla ir poilsio organizavimo veikla, klasė 93.29;

22.2. kitos, ne švietimo veiklos rūšys:

22.2.1. kitas keleivinis sausumos transportas, klasė 49.39;

22.2.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, klasė 56.29;

22.2.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, klasė 68.20;

22.2.4. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, klasė 88.99;

22.2.5. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, klasė 90;

22.2.6. bibliotekų ir archyvų veikla, klasė 91.01;

22.2.7. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, klasė 93.

23. Mokyklos tikslas - užtikrinti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą, neformalųjį švietimą, tenkinti vietos bendruomenės edukacinius, kultūros ir sporto, laisvalaikio užimtumo bei saviraiškos poreikius.

24. Mokyklos uždaviniai:

24.1. sudaryti lygias galimybes ugdytis pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas;

24.2. siekti geros kokybės rezultatų, sumaniai ir taupiai naudojant turimus išteklius, nuolat vertinant, analizuojant ir planuojant Mokyklos veiklą bei kuriant švietimo reikalavimus atitinkančią materialinę bazę;

24.3. teikti mokiniams ir ugdytiniams kokybišką švietimo pagalbą;

24.4. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams.

25. Mokyklos veiklos funkcijos:

25.1. vykdydama ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus ikimokyklinio ugdymo programų kriterijus, padeda vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius;

25.2. vykdydama priešmokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, padeda vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

25.3. vykdydama pradinio ugdymo programą, parengtą pagal pradinio ugdymo programos aprašą, pradinio ugdymo bendrąsias programas, bendruosius ugdymo planus, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, suteikia mokiniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padeda jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą;

25.4. vykdydama pagrindinio ugdymo programą, parengtą pagal pagrindinio ugdymo programos aprašą, pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, bendruosius ugdymo planus, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, suteikia mokiniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdo tautinį sąmoningumą, padeda išsiugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau;

25.5. organizuoja ir vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus ir kitus pasiekimų tyrimus;

25.6 užtikrina ugdymo ir mokymo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą bei sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą, garantuoja mokomųjų dalykų integravimą, mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikių tenkinimą;

25.7. ugdo mokymosi motyvaciją, skatina poreikį įgyti pagrindinį išsilavinimą, padeda pasirengti tolimesniam mokymuisi, kultūriniam bei socialiniam gyvenimui;

25.8. nustato ugdymo organizavimo tvarką, kurią reglamentuoja pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščiai;

25.9. organizuoja pailgintos darbo dienos grupės, ikimokyklinio ir priešmokyklinio grupių darbą;

25.10. organizuoja mokykloje ugdymo karjerai veiklą;

25.11. sudaro sąlygas mokiniams ugdytis pilietiškumo nuostatas, dalyvaujant savivaldoje, skatina mokinių organizacijų veiklą;

25.12. teikia švietimo pagalbą (psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją, informacinę, konsultacinę ir kt.), vykdo sveikatos priežiūrą Mokykloje teisės aktų nustatyta tvarka;

25.13. įvertina mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius, nukreipia į švietimo pagalbos tarnybą arba skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.14. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas:

25.14.1. vykdo alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto ir patyčių prevenciją;

25.14.2. užtikrina gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą mokykloje;

25.14.3. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

25.15. skatina mokykloje dirbančių pedagogų profesinį tobulėjimą;

25.16. vykdo Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

25.17. organizuoja mokinių maitinimą mokykloje ir pavėžėjimą į mokyklą ir iš jos;

25.18. viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.19. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

26. Išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

 

III SKYRIUS

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

27. Mokykla, siekdama savo tikslo, įgyvendindama uždavinius bei atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

27.1. parinkti mokymo ir mokymosi veiklos būdus ir metodus;

27.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

27.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

27.4. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

27.5. dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ar kitų švietimo institucijų organizuojamuose ugdymo pasiekimų tyrimuose;

27.6. dalyvauti tarptautinėje švietimo erdvėje, tarptautinėse programose ar kitaip bendradarbiauti su užsienio valstybių švietimo sistemų subjektais pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;

27.7. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas;

27.8. dalyvauti mokinių ir jaunimo organizacijose, kurios skatina mokinių dorinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėja kultūrinę ir socialinę brandą, padeda tenkinti jų saviugdos ir saviraiškos poreikius bei jų veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;

27.9. organizuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų vaikams apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

27.10. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

27.11.gauti pajamas už teikiamas švietimo ir papildomas paslaugas, kurių kainas, įkainius, tarifus tvirtina Savivaldybės taryba;

27.12. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų, transporto ar inventoriaus nuomos;

27.13. įvertinti vietos bendruomenės poreikius ir teikti analizės išvadas bei pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir kitiems fiziniams, juridiniams asmenims;

27.14. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, išvadas, pasiūlymus ir kitokią medžiagą, kurios reikia sprendžiant Mokyklos teikiamų paslaugų klausimus;

27.15. turėti kitų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir šiuose nuostatuose nenustatytų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja įstatymams.

28. Mokyklos pareigos:

28.1. vykdyti Nuostatuose reglamentuotą veiklą;

28.2. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo aplinką;

28.3. užtikrinti formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą;

28.4. užtikrinti mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

28.5. sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose;

28.6. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei, viešai skelbti informaciją apie Mokyklos veiklą;

28.7. užtikrinti geros kokybės švietimą;

28.8. užtikrinti kitų įstatymų ir kitų teisės aktų numatytų pareigų vykdymą.

 

 

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

29. Mokykla veikia pagal Nuostatus, įregistruotus Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

30. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

30.1. Mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam pritarę Mokyklos taryba ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;

30.2. Mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;

30.3. Mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi  Mokyklos taryba ir kuris yra suderintas su Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu;

30.4. ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai yra pritaręs Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, patvirtintą Mokyklos direktoriaus;

30.5. priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Mokyklos direktoriaus;

30.6. kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

31. Mokyklos direktorius konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius reikalavimus Mokyklos direktoriui ir konkurso direktoriaus pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Jonavos rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai.

32. Mokyklos direktoriaus funkcijos:

32.1. inicijuoja Mokyklos strateginio plano, veiklos planų, ugdymo planų ir kitų dokumentų rengimą, aiškina Mokyklos bendruomenės nariams valstybinę ir regioninę švietimo politiką;

32.2. telkia Mokyklos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, ilgalaikių ir trumpalaikių mokyklos veiklos programų vykdymui;

32.3. įstatymų ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia direktoriaus pavaduotoją ugdymui, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą;

32.4. rengia darbuotojų pareigybių aprašymus ir juos tvirtina;

32.5. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, koordinuoja jų veiklą ir įpareigoja periodiškai atsiskaityti už nuveiktą darbą;

32.6. organizuoja ugdomąjį procesą ir švietimo pagalbos teikimą bei ugdymo planų įgyvendinimą;

32.7. sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu bei minimalios priežiūros organizavimu;

32.8. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;

32.9. rengia Mokyklos darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia Mokyklos tarybai derinti;

32.10. kartu su Mokyklos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo sistemą;

32.11. inicijuoja mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemų, mokinių elgesio taisyklių rengimą bei kontroliuoja jų laikymąsi;

32.12. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, kuria sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

32.13. organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, nustatyta tvarka teikia informaciją savivaldybės administracijos švietimo padaliniui, Nacionalinei švietimo agentūrai;

32.14. stebi, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, ugdymo rezultatus ir valdymo išteklių būklę, kartu su buhaltere sudaro metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą;

32.15. rūpinasi mokyklos valdymo intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, priešgaisrine, darbų ir žmogaus sauga;

32.16. atsako už informacijos apie Mokykloje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus, jų skelbimą viešai, demokratinį švietimo įstaigos valdymą;

32.17. inicijuoja Mokyklos veiklos kokybės vertinimą ir atsako už mokyklos veiklos rezultatus;

32.18. rūpinasi mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

32.19. plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos rėmėjais, visuomene, savivaldybės administracijos skyriais, Pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos specialistais, nevalstybinėmis organizacijomis; kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką;

32.20. sudaro mokymosi sutartis ir rūpinasi sutarčių sąlygų vykdymu;

32.21. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

32.22. rūpinasi Mokyklos tarptautiniais ryšiais;

32.23. sudaro sąlygas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, švietimo padaliniui ir kitoms įgaliotoms institucijoms stebėti ir vertinti Mokyklos veiklą;

32.24. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba moksleiviui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

32.25. užtikrina švietimo kokybę;

32.26. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas už darbo drausmės, darbų saugos ir priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus;

32.27. teikia savivaldybei reikalingus duomenis apie mokyklos veiklą;

32.28. tvirtina mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

32.29. užtikrina laiku švietimo statistikos duomenų perdavimą Nacionalinei švietimo agentūrai;

32.30. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

32.31. kartu su Mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant Mokyklos pastatų ar Mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

32.32. už mokinio elgesio normų pažeidimą skiria mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

32.33. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

32.34. atlieka kitas funkcijas, įtvirtintas Mokyklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme;

32.35. dalį savo funkcijų gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kitiems darbuotojams.

33. Direktoriaus atsakomybė:

33.1. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymų, nurodymų, pavedimų ir kitų norminių dokumentų vykdymą;

33.2. atsako už įstaigos vadybinę, pedagoginę, ūkinę veiklą ir jos rezultatus, įstaigos išlaidų sąmatos vykdymą bei Mokyklos nuostatų, pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą;

33.3. Mokyklos direktoriui ir kitiems darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

34. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba:

34.1. Metodinė taryba:

34.1.1. metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai. Jos sudėtį (pirmininką, pavaduotoją, sekretorių) tvirtina direktorius, suderinęs su mokytojų taryba;

34.1.2. taryba veikia pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą metodinės tarybos darbo reglamentą;

34.1.3. taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių naujovių diegimą mokykloje, teikia Mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo.

34.2. Metodinės grupės:

34.2.1. skirtos mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius;

34.2.2. padeda planuoti ir aptarti ugdymo turinį, mokymo(si), ugdymo(si) priemones ir patirtį, kurią mokiniai sukaupia ugdymo procese, pritaikyti ją mokinių individualioms reikmėms nagrinėti praktinėje veikloje, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir mokyklos pažangos;

34.2.3. metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

 

V SKYRIUS

MOKYKLOS SAVIVALDA

 

35. Mokyklos savivalda grindžiama švietimo tikslais, mokykloje vykdomomis ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.

36. Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

37.  Mokyklos taryba:

37.1.  sudaroma iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir veikia pagal mokyklos tarybos nuostatus;

37.2. tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius;

37.3. tarybą sudaro 9 nariai: 3 mokiniai, 3 mokytojai, 3 tėvai (globėjai, rūpintojai);

37.4. taryba slaptu balsavimu renkama 3 metams (mokiniai renkami vieneriems metams);

37.5. į mokyklos tarybą renkami 8-10 klasių mokiniai bendrame mokinių susirinkime;

37.6. tėvai (globėjai, rūpintojai) į mokyklos tarybą renkami bendrame mokinių tėvų susirinkime;

37.7. mokytojai į tarybą renkami mokytojų tarybos posėdyje;

37.8. į tarybą išrenkami asmenys, surinkę daugiausia balsų. Balsams pasiskirsčius po lygiai, balsuojama pakartotinai;

37.9. išvykus tarybos nariui, mokyklos tarybos sudėtis atnaujinama:

37.9.1. išvykus tėvų atstovui, nauju nariu tampa daugiausia balsų surinkęs kandidatas;

37.9.2. išvykus mokytojui, naujas atstovas renkamas mokytojų tarybos posėdyje;

37.9.3. išvykus mokiniui, nauju atstovu tampa daugiausia balsų surinkęs kandidatas;

37.10. mokyklos tarybos pirmininkas renkamas atviru balsavimu;

37.11. tarybos pirmininku negali būti mokyklos direktorius;

37.12. taryba posėdžiauja ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus;

37.13. tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių;

37.14. tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

37.15. į tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai, kitų suinteresuotų institucijų atstovai, mokyklos vadovai, mokytojai bei kiti mokyklos bendruomenės nariai;

37.16. tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo;

37.17. rajono savivaldybės administracija, švietimo stebėseną vykdančios institucijos, nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka;

37.18. mokyklos tarybos kompetencijos:

37.18.1. nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis;

37.18.2. inicijuoja šeimos ir mokyklos, mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

37.18.3. aptaria siūlymus dėl vadovėlių ir kitų ugdymo priemonių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformalios veiklos ir renginių organizavimo;

37.18.4.įvertinusi Direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir Mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl Direktoriaus  metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį Savivaldybės tarybai;

37.18.5. mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių, kurie turi 16 metų, bet neturi mokymosi motyvacijos ir nelanko mokyklos, šalinimo iš mokyklos klausimus;

37.19. svarsto ir priima sprendimus dėl pritarimo:

37.19.1. Mokyklos Nuostatams, Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, Mokyklos bendruomenės narių elgesio ir etikos normoms, metiniam veiklos planui, ugdymo planui ir kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams;

37.19.2. Mokyklos metinei veiklos ataskaitai ir Direktoriausataskaitai apie lėšų panaudojimą;

37.19.3. Mokyklos bendruomenės narių ir savivaldos institucijų teikiamiems klausimams;

37.20. atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą:

37.20.1. dalyvauja stebėtojų teisėmis pretendentų atrankoje, priimant mokytoją į darbą, išsakant nuomonę;

37.21. kolegialiai su kitomis Mokyklos savivaldos institucijomis svarsto:

37.21.1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir išorės vertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;

37.21.2. Mokyklos finansavimo klausimus;

37.21.3. kitus aktualius Mokyklos veiklos klausimus.

38. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė (direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui), visi mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkas, pagalbos mokiniui specialistai, neformaliojo švietimo pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai:

38.1. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius;

38.2. tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius;

38.3. tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai vieneriems metams;

38.4. tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, bet ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis;

38.5. tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokytojų;

38.6. tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis balsas priklauso Mokytojų tarybos pirmininkui;

38.7. į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai, kitų suinteresuotų institucijų atstovai, kiti mokyklos bendruomenės nariai;

38.8. taryboje svarstomus klausimus rengia mokyklos administracija, pasitelkusi mokytojus bei kitus mokykloje dirbančius specialistus.

38.9. Mokytojų tarybos kompetencijos:

38.10. svarsto ir sprendžia mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus dėl:

38.10.1. mokyklos švietimo programų, ugdymo planų įgyvendinimo;

38.10.2. optimalių ugdymo sąlygų sudarymo, ugdymo turinio atnaujinimo;

38.10.3. mokyklos strateginio plano, ugdymo planų, metinio veiklos plano ir kitų mokyklos ugdymo procesą reglamentuojančių dokumentų rengimo;

38.10.4. mokinių ugdymo(si) rezultatų, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, mokinių lankomumo, mokyklos bendruomenės narių skatinimo ir drausminimo, socialinės veiklos vykdymo, kėlimo į aukštesnes klases;

38.10.5. mokymosi pažymėjimo įteikimo;

38.10.6. kitų nuostatuose nepaminėtų bendrųjų ugdymo klausimų;

38.11. išklauso ir priima sprendimą dėl Vaiko gerovės komisijos ir pagalbos mokiniui specialistų metinės veiklos ataskaitų;

38.12. priima susitarimus dėl mokyklos veiklos kokybės tobulinimo prioritetų;

38.13. aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio, mitybos klausimus;

38.14. mokiniams, stokojantiems mokymosi motyvacijos ir sulaukusiems 16 metų, siūlo kitą mokymosi ir veiklos formą;

38.15. renka tris narius į pedagogų atestacijos komisiją.

39. Mokinių taryba – mokinių savivaldos institucija, kurią sudaro šeši mokiniai. Mokinių taryba suformuojama vieneriems metams iš aktyviausių 5 – 10 klasių mokinių. Kiekviena klasė pasiūlo po vieną kandidatą į mokyklos tarybą.

39.1. Mokinių tarybos funkcijos:

39.1.1. vadovaujasi mokinių tarybos nuostatais, kuriuos tvirtina mokyklos direktorius;

39.1.2. atstovaudama mokinių interesams, skatina demokratiškumo ugdymą mokykloje;

39.1.3. inicijuoja ir organizuoja mokyklos kultūrinius ir sportinius renginius, talkas, labdaros akcijas mokyklos bendruomenės ir visuomenės labui;

39.1.4. teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tvarkos taisyklių pataisų, ugdymo turinio diferencijavimo, mokymo organizavimo tvarkos, veiklos plano ir kitais praktiniais mokymo veiklos klausimais;

39.1.5. dalyvauja žalingų įpročių prevencijos programose;

39.1.6. sprendžia praktinius mokinių drausmės ir elgesio klausimus;

39.1.7. rūpinasi mokinių teisių gynimu;

39.1.8. priima sprendimus dėl neeilinės mokinių konferencijos (susirinkimo) sušaukimo.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

40. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

42. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestaciją, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais mokytojų atestacijos nuostatais, vykdo Mokyklos mokytojų atestacijos komisija.

 

 

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

44. Mokyklos lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

45. Mokyklos finansavimo šaltiniai:

45.1. valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto asignavimai;

45.2. kitos lėšos, gautos užsiregistravus kaip paramos gavėjui, įstatymų nustatyta tvarka;

45.3. lėšos, gaunamos už teikiamas paslaugas – patalpų nuomą, kilnojamo ir nekilnojamo turto, organizacinės technikos nuomą.

46. Lėšos naudojamos pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir Mokyklos direktoriaus patvirtintas sąmatas.

47. Mokyklos buhalterinė apskaita organizuojama ir atskaitomybė vykdoma biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Mokykla gali turėti nebiudžetinių lėšų. Jas sudaro patalpų nuomos mokestis, fizinių ar juridinių asmenų parama ir labdara.

49. Nebiudžetinės lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

50. Mokykla gali turėti savo finansinių lėšų fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, užsienio valstybių organizacijų bei piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų lėšos ir materialinės vertybės.

51. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos.

52. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos institucijos, Jonavos rajono savivaldybės vykdomoji institucija teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

53. Mokyklos veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie mokyklos teikiamą ugdymo kokybę.

54. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius; išorinis vertinimas atliekamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir kitų kontroliuojančių institucijų nustatyta tvarka.

 

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Mokykla turi interneto svetainęwww.kulvietis.jonava.lm.lt, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

56. Pranešimai ir informacija visuomenei apie mokyklos veiklą skelbiami viešai Mokyklos internetinėje svetainėje, Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Mokyklos Nuostatai keičiami ir (ar) papildomi Jonavos rajono savivaldybės tarybos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.

58. Mokyklos Nuostatus, jų papildymus, pakeitimus tvirtina Jonavos rajono savivaldybės taryba.

59. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar vykdoma jos struktūros pertvarka teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Mokyklos Nuostatai registruojami teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais bei kitais teisės aktais.

 

__________________________

 

 

 

PRITARTA

Jonavos r. Kulvos Abraomo

Kulviečio mokyklos tarybos

2020 m. gegužės 25 d.

posėdžio protokoliniu nutarimu

(protokolo Nr. LS-6)

 

 

 

 

 

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445