Savivalda

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia  mokyklos  savivaldos  institucija,  kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei.

Funkcijos:

1. Nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, suderina  mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus tvarkos taisykles.

2. Priima sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo pagal Bendrojo lavinimo mokyklų bendrųjų ugdymo planų nuorodas.

3. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo.

4. Aptaria siūlymus dėl  mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo.

5. Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus.

6. Vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.

7. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus.

8.  Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.

9. Skiria atstovus į atviro konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.

10. Kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.

 

Sudėtis:

Pirmininkė – Nijolė Matulevičienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Nariai:

Neringa Jankauskaitė, socialinė pedagogė,

Jolanta Velykienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Irma Gudaitienė, mama,

Julita Ivanauskienė, mama,

Laima Bykovienė, mama,

Emilė Skačkovaitė, 9 kl. mokinė,

Danielius Nikišičevas, 10 kl. mokinys,

Eivinta Grigauskaitė, 10 kl. mokinė.

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų  profesiniams  bei  bendriesiems  ugdymo klausimams spręsti.

Funkcijos:

1. Aptaria ugdymo planų, bendrųjų programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimų klausimus.

2. Priima nutarimus dėl ugdymo proceso organizavimo.

3. Aptaria bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką.

4. Aptaria praktinius švietimo įgyvendinimo klausimus.

5. Svarsto mokinių ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.

6. Susitaria, kokią veiklos problemą nagrinėti giluminio audito metu, svarsto vidaus audito rezultatus bei išvadas, susitaria dėl veiklos tobulinimo prioritetų vykdymo.

7. Diskutuoja dėl mokyklos strateginio plano, metinės mokyklos veiklos programos.

8. Kartu su Jonavos rajono savivaldybės sveikatos priežiūros specialistu sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus.

9. Teikia pasiūlymus mokyklos tarybai įvairiais mokyklos veiklos organizavimo bei ugdymo klausimais.

10. Svarsto mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus.

11. Aptaria pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimus.

 

Sudėtis:

Pirmininkė - Renata Špokienė, direktorė

Sekretorė - Dovilė Brazdeikė, anglų kalbos vyr. mokytoja

Nariai: visi mokykloje dirbantys mokytojai

 

Mokinių taryba

Sudėtis:

 1. Kajus Noreika, 5 klasė
 2. Gustis Matulevičius, 6 klasė
 3. Emilija Mikliūtė, 7 klasė - tarybos pirmininkė
 4. Gerda Kairytė, 8 klasė - tarybos pirmininkės pavaduotoja
 5. Arnetas Gudaitis, 9 klasė
 6. Gabrielius Konusovas, 10 klasė

2019-2020 m.m. veikla:

 1. Įvairių akcijų mokykloje organizavimas.
 2. Mokyklos laikraščio ,,Kulviečiukai“ kūrimas.
 3. Problemų dėžės turinio svarstymas.
 4. Mokyklos prezidento rinkimai.
 5. Valentino dienos organizavimas.
 6. Talentų šou organizavimas.
 7. „Metų Kulviečiukas-2020“ rinkimai.
 8. Ekskursijos gabiems mokiniams organizavimas.

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445