LAISVOS DARBO VIETOS

Pareigybės pavadinimas – skyriaus vedėjas

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Pareigybės lygis – A2. Skyriaus vedėjo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į įstaigoje pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą (galimas koeficiento intervalas – 3,38 – 3,56)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;

vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, LR švietimo ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais reglamentuojančiais švietimo įstaigų vadovų, mokytojų darbą;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti  informaciją, rengti išvadas, ir pasiūlymus;

išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

gebėti  savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

organizuoja skyriaus darbą, kad būtų įgyvendinami mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

užtikrina ikimokyklinio ugdymo programos vykdymą, atsižvelgdamas į vietos bendruomenės poreikius bei interesus;

planuoja, organizuoja ikimokyklinio ugdymo grupių veiklą, mokymo priemonių užsakymą, rengia ir teikia mokyklos direktoriui ataskaitas apie ikimokyklinio ugdymo programos vykdymą, pasiūlymus dėl ikimokyklinio  ugdymo proceso užtikrinimo bei tobulinimo veiksmų;

stebi ir vertina ugdymo rezultatus bei ugdymo procesą, prižiūri kaip vykdomi mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai;

organizuoja vietos bendruomenės kultūrinę, sportinę, sveikatingumo skatinimo bei kitą neformaliojo švietimo veiklą;

užtikrina higienos normas, sveiką ir saugią ugdymo(-si) ir darbo, kultūrinės ir sportinės veiklos aplinką, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos metinės veiklos, strateginį ir ugdymo planus;

pagal kompetenciją dalyvauja ir/ar vadovauja mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtoms darbo grupėms ir komisijoms;

užtikrina tinkamą vaikų maitinimo organizavimą skyriuje;

užtikrina asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi skyriuje;

kartu su socialiniu pedagogu rūpinasi socialinės pedagoginės pagalbos vaikui teikimu, smurto prevencijos ir intervencijos įgyvendinimu;

teisės aktų  nustatyta tvarka dalyvauja savo veiklos vertinime ir įsivertinime, pagal kompetenciją nustato skyriaus darbuotojams metines užduotis ir teikia išvadas mokyklos direktoriui dėl skyriaus darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo;

dalyvauja  mokyklos veiklos kokybės įsivertinime;

laikosi pedagogų etikos kodekso nuostatų;

su darbuotojais, lankytojais, mokiniais bendrauja kultūringai, taisyklių pažeidėjus mandagiai įspėja, nevartoja necenzūrinių žodžių;

organizuoja skyriaus ūkinę veiklą, pastatų ir patalpų valymą ir apsaugą, siekiant įgyvendinti įstaigos tikslus;

dalyvauja atliekant turto inventorizacijas, rengiant skyriaus pastatų ir patalpų einamojo remonto planus, metinių biudžeto sąmatų projektus;

suderinus su mokyklos direktoriumi organizuoja patalpų remonto darbus;

organizuoja ir stebi aptarnaujančio personalo darbą, rengia skyriaus darbuotojų  darbo grafikų projektus;

rengia įsakymų ir kitų dokumentų projektus skyriaus vedėjo kompetencijai priskirtais klausimais, laiku ir atsakingai pildo reikiamą dokumentaciją;

atsako už skyriaus darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą, kelia savo kvalifikaciją darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės, civilinės saugos ir kituose mokymuose;

vykdo skyriaus darbuotojų privalomojo sveikatos tikrinimosi priežiūrą, užtikrina, kad skyriaus patalpose būtų sukomplektuotos pirmos pagalbos vaistinėlės;

įvykus nelaimingam atsitikimui, įvykiui ar incidentui darbe informuoja mokyklos direktorių, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiajam, iškviečia greitąją medicininę pagalbą;

negalėdamas atvykti į darbą dėl ligos ar kitų priežasčių, praneša apie tai mokyklos direktoriui;

nepaveda savo pareigų atlikimo kitam asmeniui be mokyklos direktoriaus sutikimo;

užtikrina, kad skyriaus patalpose ir teritorijoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, tabakas, narkotinės medžiagos;

plėtoja antikorupcinę kultūrą;

reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmens ypatybių. Įtarus smurtą, patyčias ar seksualinę prievartą prieš vaikus informuoja mokyklos direktorių ar socialinį pedagogą;

laikosi mokyklos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, mokyklos direktoriaus įsakymų, darbo drausmės, darbo etikos, darbų saugos, darbo higienos, gaisrinės ir civilinės saugos, raštvedybos reikalavimų;

nustatyta tvarka tikrinasi sveikatą, išklauso privalomas pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo programas;

įvykus inžinerinių tinklų avarijai, pabando išjungti avarines komunikacijas, iškviečia atitinkamas avarines tarnybas,  apie įvykį informuoja mokyklos direktorių;

pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atlieka kitus  mokyklos direktoriaus pavedimus,vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4. Gyvenimo aprašymą;

5. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

 

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2020 m. spalio 6 d.

 

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui.

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445