NAUJIENOS

Svarbi informacija tėvams

SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 13B-1921 „Dėl Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo” nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2020 m. gruodžio 24 d. įskaitytinai įstaigos ikimokyklinėse grupėse nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir ugdymo veiklos organizavimas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo į šeimos gydytoją.

 

Mokyklos administracija

RUDENS ATOSTOGOS

RUDENS ATOSTOGOS

Rudens atostogos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir 1-10 klasių mokiniams

spalio 26 - lapkričio 2 d.

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir 1-4 klasių mokiniams

į mokyklą ateiti lapkričio 3 d.

5-10 klasių mokiniams

lapkričio 3 - 6 d. vyks nuotolinis mokymas.

Rugsėjo 1 - osios sveikinimas

Visą Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos bendruomenę sveikiname su Rugsėjo 1 - ąja ir kviečiame į Mokslo metų pradžią 10 val. klasėse.


Pranešimas apie Jonavos r. Batėgalos universalaus daugiafunkcio centro reorganizavimą ir sąlygų aprašas

PRANEŠIMAS APIE JONAVOS R. BATĖGALOS UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMĄ, PRIJUNGIANT PRIE JONAVOS R. KULVOS ABRAOMO KULVIEČIO MOKYKLOS

 

 

Informuojame, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d.sprendimu Nr. 1TS–70„Dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos r. Batėgalos universalų daugiafunkcį centrą, prijungiant prie Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos“ nutarta sutikti reorganizuoti Batėgalos universalų daugiafunkcį centrą, prijungiant prie Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos kaip Batėgalos skyrių.

Reorganizuojama įstaiga – Jonavos r. Batėgalos universalus daugiafunkcis centras: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinė – Rodžių g. 12, Batėgalos k., Kulvos sen., LT-55051 Jonavos r., kodas - 190306453. Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.Registracijos data – 2014 m. rugpjūčio 4 d.

Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinė – Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., LT-55350 Jonavos r.; įstaigos kodas – 304082453. Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.Registracijos data -2015 m. rugpjūčio 17 d.

Reorganizavimo tikslas – racionaliau panaudoti švietimo įstaigų valdymo ir aplinkos lėšas bei tobulinti organizacinę struktūrą.

Reorganizavimo būdas - prijungimas, prijungiant reorganizuojamą įstaigą Jonavos r. Batėgalos universalų daugiafunkcį centrą kaip Batėgalos skyrių prie reorganizavime dalyvaujančios įstaigos Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos, kuriai pereina visos reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos. Reorganizavimo metu užtikrinamas vykdomų uždavinių ir funkcijų tęstinumas.

Pasibaigianti biudžetinė įstaiga - Jonavos r. Batėgalos universalus daugiafunkcis centras, po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga - Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla.

Reorganizavimo pagrindimas: administracinių išlaidų mažinimas, racionalus turimų išteklių paskirstymas ir panaudojimas, paslaugų kokybės ir įvairovės užtikrinimas.

Jonavos r. Batėgalos universalus daugiafunkcis centras reorganizuojamas iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Jonavos r. Batėgalos universalaus daugiafunkcio centro teisės ir pareigos pereina Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklai.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Jonavos rajono savivaldybės taryba.

Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiklą tęsiančios Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos nuostatų projektu bei kitais dokumentais, kurie yra skelbiami Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos interneto svetainėjehttps://www.kulvietis.jonava.lm.lt/bei Jonavos r. Batėgalos universalaus daugiafunkcio centro interneto svetainėjehttp://www.bategalosudc.lt/

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 str. 10 dalimi, reorganizuojamos įstaigos kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti ne vėliau kaip per 60 dienų nuo viešo paskelbimo apie įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą pirmos dienos.

 

 

 

Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos direktorė                                                     Renata Špokienė

 

 

Batėgalos universalaus daugiafunkcio centro l. e. p. direktorius Augenijus Čeida

 

 

JONAVOS R. BATĖGALOS UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT PRIE JONAVOS R. KULVOS ABRAOMO KULVIEČIO MOKYKLOS, SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jonavos r. Batėgalos universalaus daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant  prie Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos,sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Jonavos r. Batėgalos universalaus daugiafunkcio centro (toliau – reorganizuojama įstaiga) reorganizavimo prijungiant Jonavos r. Batėgalos universalų daugiafunkcį centrą prie Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos (toliau – reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) kaip Batėgalos skyrių tvarką. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS DUOMENYS

2. Reorganizuojama įstaiga - Jonavos r. Batėgalos universalus daugiafunkcis centras: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinė - Rodžių g. 12, Batėgalos k., Kulvos sen., LT-55051 Jonavos r., kodas - 190306453. Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, registracijos data – 2014 m. rugpjūčio 4 d.

3. Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinė – Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., LT-55350 Jonavos r., kodas-304082453. Mokykla turi registracijos pažymėjimą. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami Juridinių asmenų registre, registracijos data - 2015 m. rugpjūčio 17 d.

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO TIKSLAS, BŪDAS, PAGRINDIMAS

4. Reorganizavimo tikslas – racionaliau panaudoti švietimo įstaigų valdymo ir aplinkos lėšas bei tobulinti organizacinę struktūrą.

5. Reorganizavimo būdas - prijungimas, prijungiant reorganizuojamą įstaigą Jonavos r. Batėgalos universalų daugiafunkcį centrą kaip Batėgalos skyrių prie reorganizavime dalyvaujančios įstaigos Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos, kuriai pereina visos reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos. Reorganizavimo metu užtikrinamas vykdomų uždavinių ir funkcijų tęstinumas.

6. Pasibaigianti biudžetinė įstaiga - Jonavos r. Batėgalos universalus daugiafunkcis centras, po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga - Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla.

7. Reorganizavimo pagrindimas: administracinių išlaidų mažinimas, racionalus turimų išteklių paskirstymas ir panaudojimas, paslaugų kokybės ir įvairovės užtikrinimas.

 

 

 

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO EIGA IR TERMINAS

8. Jonavos r. Batėgalos universalus daugiafunkcis centras reorganizuojamas iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Jonavos r. Batėgalos universalaus daugiafunkcio centro teisės ir pareigos pereina Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklai.

9. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Jonavos rajono savivaldybės taryba.

10. Juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentai (prašymas įregistruoti juridinio asmens teisinį statusą, reorganizavimo sąlygas ir dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už įregistravimą), reikalingi reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigų statusui įregistruoti, pateikiami ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų  parengimą dieną.

11. Ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų parengimą savivaldybės taryba priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo, tvirtina reorganizavimo sąlygas ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos nuostatus.

12. Per 5 dienas nuo savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo reorganizuojama ir  reorganizavime dalyvaujanti įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui tarybos sprendimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą originalą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.

13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 straipsnio 1 dalimi, reorganizuojamos įstaigos darbuotojų darbo santykiai tęsiami reorganizavime dalyvaujančioje biudžetinėje įstaigoje – Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykloje pagal perimamas darbo sutartis, sudarytas su baigiančia veiklą biudžetine įstaiga.

14. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu reorganizuojamos įstaigos patikėjimo teise valdomas turtas perduodamas reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

15. Atliekamas reorganizuojamos įstaigos balansinių ir užbalansinių sąskaitų likučių inventorizavimas, sudaromas reorganizuojamos įstaigos likvidavimo balansas ir surašomas likvidavimo aktas.

16. Reorganizuojamos įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos vadovai pasirašo turto, dokumentų, teisių, pareigų perdavimo aktus.

17. Teisės aktų nustatyta tvarka Registrų centrui registruoti pateikiami reorganizavime dalyvaujančios įstaigos nuostatai.

18. Reorganizuojama įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka išregistruojama Registrų centre.

 

V SKYRIUS

TURTO ĮVERTINIMAS

19. Jonavos r. Batėgalos universalaus daugiafunkcio centro turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarė:

19.1. turtas pagal finansinės atskaitomybės dokumentus  –  1141823,49 Eur, iš jų:

19.1.1. ilgalaikis turtas  įsigijimo savikaina – 1131894,01 Eur, likutine vertė – 787708,80 Eur;

19.1.2. medžiagos ir kitos atsargos – 1363,45 Eur;

19.1.3. išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos turto draudimui) – 276,38 Eur;

19.1.4. piniginės lėšos – 329,44 Eur, iš jų tėvų įnašai – 0,00 Eur, biudžeto pajamos už teikiamas paslaugas – 0,00 Eur, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – 329,44 Eur;

19.1.4. gautinos sumos – 7960,21 Eur, tame skaičiuje: už turto nuomą – 50,00 Eur, gautinos įmokos už paslaugas švietimo įstaigose – 721,50 Eur, gautinų įmokų už paslaugas švietimo įstaigose nuvertėjimas – (61,70) Eur,  sukauptos gautinos – 7225,41 Eur, kitos gautinos sumos – 25,00 Eur;

19.2. mokėtinos sumos – 5086,46 Eur, tame skaičiuje skolos tiekėjams – 275,48 Eur,  su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 0,01 Eur, kiti gauti išankstiniai mokėjimai - 84,40 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 4726,57 Eur;

19.3. užbalansinėse sąskaitose esantys likučiai – 54593,80 Eur, iš jų:

19.3.1. ūkinis inventorius – 54593,80 Eur;

19.3.2. turtas, naudojamas pagal panaudos sutartis – 0,00 Eur;

19.3.3. laikinam saugojimui priimtas turtas – 0,00 Eur.

 

VI SKYRIUS

TURTO PASKIRSTYMAS, PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS

20. Pagal 2020 m. rugpjūčio 31 d. buhalterinės apskaitos duomenis visas turtas, teisės ir prievolės po reorganizavimo perduodami reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai.

 

VII SKYRIUS

APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ PERĖMIMAS SAUGOTI

21. Reorganizuojamos įstaigos apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus už laikotarpį nuo 2010 m. liepos 16 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. perima Jonavos rajono savivaldybės administracijos centralizuotas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius, o iki 2010 m. liepos15d. - reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla.

22. Reorganizuojamos įstaigos antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktus, sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Jonavos r. Batėgalos universalaus daugiafunkcio centro dokumentai perduodami saugoti Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklai ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos centralizuotam biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriui vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu pagal 2019–2020mokslo metų užbaigimo dienos būklę iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

VIII SKYRIUS

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS KREDITORIAMS PATEIKIMO TVARKA

24. Jonavos r. Batėgalos universalaus daugiafunkcio centro atskaitomybė sudaroma už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d.  iki  2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Reorganizacijos metu užtikrinamas reorganizuojamos įstaigos veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, darbuotojų socialinė apsauga.

 

________________________

 

 

 

 

 

Daugiau įrašų...

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445